Finanšu analīze

Uzņēmumu vērtēšana

Uzņēmumu vērtēšanas mērķis ir iegūt pēc iespējas precīzāku informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli konkrētā tirgū un noteiktā laikā.

Uzņēmumu vērtēšana ir nepieciešama sekojošos gadījumos:

 1. uzņēmuma īpašnieku un vadības vajadzībām;
 2. jaunu investīciju piesaistei (kredītiestādēm);
 3. uzņēmumu apvienošanās un dalīšanās gadījumos;
 4. kapitāldaļu pirkšanas un pārdošanas darījumos;
 5. privatizācijas procesā;
 6. pērkot vai pārdodot uzņēmumus;
 7. likvidējot uzņēmumus.

Uzņēmumu vērtības noteikšanas procesā ietilpst finanšu, juridiskā, tirgus (esošo un potenciālo konkurentu), biznesa (klientu, sadarbības partneru utt.) precīza izpēte un analīze.

Nodokļu plānošana (optimizācija)

Nodokļu plānošana paredz katra uzņēmuma vai fiziskas personas saimnieciskajai darbībai atbilstoši izstrādātu nodokļu un nodevu maksājumu sistēmu, ar mērķi minimizēt nodokļu maksājumus.

Nodokļu sistēma ir neatkarīgas valsts pastāvēšanas nosacījums, tādēļ nodokļu politikai ir visciešākais sakars ar politisko un ekonomisko situāciju valstī.

Nodokļu un nodevu sistēmu veido:

 1. valsts nodokļi;
 2. valsts nodevas;
 3. pašvaldības nodevas.

Nodoklis ir ar likumu noteikts obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldību budžetos (pamatbudžetā vai speciālajā budžetā), kas nav maksājums par noteiktas preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu un nav soda naudas un nokavējuma naudas maksājums, kā arī nav maksājums par valsts kapitāla vai tā daļas izmantošanu.

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu regulē likums “Par nodokļiem un nodevām”. Tas ir uzskatāms par nodokļu un nodevu “jumta” likumu, kas nosaka vispārējos nodokļu un nodevu sistēmas piemērošanas principus, kā arī nodokļu un nodevu veidus, nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību.

Mūsu pakalpojumu mērķis ir sniegt informāciju par nodokļu plānošanas būtību, pilnveidot interesentu profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā, aprēķināšanā un maksāšanā.

Mēs sniedzam konsultācijas par:

 1. nodokļu sistēmas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem;
 2. nodokļu veidiem;
 3. nodokļu sistēmas būtību un ietekmi uz valsts ekonomiku;
 4. nodokļu maksājumu plānošanu un maksāšanu;
 5. nodokļu administrēšanu.

Maksa par konsultācijām tiek noteikta savstarpēji vienojoties ar klientu.

Biznesa plānu izstrāde

Uzņēmuma saimnieciskās darbības apzināšana, analīze, stratēģijas un taktikas izstrādāšana ir galvenie uzdevumi ikvienā uzņēmējdarbības jomā.

Biznesa plāns ir dokuments, kurā detalizēti (skaitļu un aprakstu veidā) tiek atspoguļota uzņēmuma darbības attīstība noteiktā laika periodā.

Biznesa plānu sastādīt ir nepieciešams, ja:

 1. tiek uzsākta uzņēmējdarbība;
 2. uzņēmējdarbība tiek reorganizēta vai kvalitatīvi uzlabota;
 3. uzņēmumam nepieciešams saņemt kredītu.

Pirms Biznesa plāna izstrādāšanas nepieciešams apzināt:

 1. Biznesa plāna izstrādāšanas mērķi un periodu;
 2. pašreizējo uzņēmuma finansiālo stāvokli;
 3. projekta vai ieceres raksturojumu;
 4. Mārketinga plāna galvenos virzienus.

Ja biznesa plānu izstrādā, lai piesaistītu investīcijas, tad ir nepieciešams apzināt:

 1. iemeslus, kādēļ naudas līdzekļi jāiegulda šajā projektā;
 2. kādam jābūt investīciju apjomam un cik tas ir pamatots;
 3. kāda sagaidāma peļņa;
 4. kādā laikā un uz kādiem noteikumiem investētājs atgūs ieguldītos līdzekļus.

Šāda Biznesa plāna mērķis ir parādīt kredītiestādei komercsabiedrības spēju savlaicīgi veikt kredīta procentu un pamatsummas maksājumus.

Mēs piedāvājam divus biznesa plāna sastādīšanas variantus:

 1. mūsu speciālisti konsultē, sastāda uzņēmuma vadītājs (klients), cena sākot ar 75 EUR;
 2. Biznesa plānu sastāda mūsu speciālisti, cena sākot ar 425 EUR.

GC7 darbiniekiem ir ievērojama pieredze biznesa plānu sastādīšanā. Gan vienkāršāku – iesniegšanai kredītiestādēs, gan arī sarežģītu biznesa analīzes modeļu izstrādāšanā.