Grāmatvedības pakalpojumi T. +371 29210823, ilze.gc7@gmail.com

Sakārtojiet grāmatvedību jau šodien!

Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.
LRL Grāmatvedības likums

GC7 veic uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu izmantojot profesionālu grāmatvedības uzskaites programmu, kas ļauj strādāt arī online režīmā, nodrošinot vadības funkcijas – plānošanu un kontroli, kā arī aplūkot datus tiešsaistē caur internetu.

Minimālā kadru mainība ļauj katram uzņēmumam nodrošināt vienu speciālistu, kurš ir atbildīgs par kvalitatīvu darbu izpildi un individuālu pieeju.

Grāmatvedības pakalpojumi ir apdrošināti ar Polisi Nr. 835534928

Mūsu Pienākumi

Atbilstoši Latvijas likumdošanai mūsu pamatpienākumos ietilpst:

 • kases un bankas dokumentu grāmatošana;
 • debitoru un kreditoru uzskaite;
 • pamatlīdzekļu uzskaite;
 • nodokļu aprēķināšana;
 • gada pārskatu sastādīšana;
 • finansu, statistikas atskaišu sagatavošana;
 • lietvedība.

Papildus:

 • operatīvā bilance 2 darba dienu laikā;
 • rēķinu apmaksa klientu uzdevumā, izmantojot internetbanku vai telebanku;
 • klientiem sniedzam bezmaksas grāmatvedības, nodokļu, juridiskās un lietvedības konsultācijas;
 • piedāvājam izbraukumus pie klientiem;
 • pārstāvam uzņēmumu Valsts institūcijās;
 • vienu reizi pusgadā sagatavojam galvenos ieteikumus teicamas uzņēmējdarbības attīstībai;
 • grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

Inventarizācija

Profesionāli neatkarīgās inventarizācijas pakalpojumi

 • Katram uzņēmumam jāveic inventarizāciju, kurā tiek noteikta visa uzņēmumam piederošās un lietojumā esošās mantas apjoms dabā, kā arī salīdzinātas uzņēmuma debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas sekojošos gadījumos:
  1. uzņēmumam uzsākot darbību;
  2. katra pārskata perioda (gada) beigās;
  3. uzņēmumu reorganizējot;
  4. ja uzņēmums pasludināts par maksātnespējīgu;
  5. uzņēmumu likvidējot;
  6. pēc uzņēmuma vadītāja rīkojuma.
 • Par inventarizāciju uzņēmumā ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.
 • Pārskata perioda (gada) slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās.
 • Inventarizācijas rezultāti tiek atspoguļoti inventarizācijas sarakstos.
 • Uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjoma noteikšanu dabā ietver šo objektu:
  1. daudzuma;
  2. lietošanas ilguma;
  3. pilnvērtīguma novērtēšanu ar vispārīgi izmantojamiem paņēmieniem (saskaitot, nosverot, izmērot) vai ar speciāliem paņēmieniem veicot tehniskos aprēķinus.
 • Uzņēmuma vadītājs var organizēt inventarizācijas rezultātu kontrolpārbaudes un, ja nepieciešams, uzdot inventarizāciju veikt atkārtoti.
 • Mūsu uzņēmuma inventarizāciju darbu veikšanas kvalitāti un efektivitāti nodrošina izmantotās inovācijas augsto informāciju tehnoloģijās un darba organizācijā.

Inventarizācijas pakalpojuma cena ir no 10 EUR līdz 25 EUR par stundu, atkarībā no darbu sarežģītības pakāpes.