Revidentu pakalpojumi

Pakalpojuma apraksts

Zvērināta revidenta pakalpojums Jūsu uzņēmumam būs nepieciešams ja:

Obligātajai zvērināta revidenta revīzijai pakļauj: 1) vidējas un lielas sabiedrības gada pārskatu; 2) tādas sabiedrības gada pārskatu, kuras pārvedami vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū; 3) koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu; 4) tādas mazas sabiedrības gada pārskatu, kura: pārsniedz divus no šādiem kritērijiem: bilances kopsumma – 800 000 euro, neto apgrozījums – 1 600 000 euro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50; ir koncerna mātes sabiedrība; ir publiskas personas kapitālsabiedrība, tās meitas sabiedrība vai publiskā privātā kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē; ir atzinusi, norādījusi finanšu pārskata posteņus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Ierobežotajai pārbaudei pakļauj tādas mazas sabiedrības gada pārskatu, kura nav mikrosabiedrība, kuras gada pārskats nav pakļaujams obligātajai zvērināta revidenta revīzijai un kuras rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divus no šādiem kritērijiem: bilances kopsumma – 400 000 euro; neto apgrozījums – 800 000 euro; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 25. Gada pārskata ierobežotā pārbaude ir ierobežotas pārliecības pārbaude, ko veic attiecībā uz finanšu pārskatā norādītajiem datiem un iekļauto informāciju, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstību.

Pārējos gadījumos pārbaudi var veikt uzņēmuma revīzijas komisija vai revidents, kurš ievēlēts saskaņā ar uzņēmuma statūtiem. Gada pārskats revidentam jāiesniedz tūlīt pēc tā sastādīšanas.

Revidenta apstiprināts gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz līdz tekošā gada 1. maijam.

Maksa par revidentu pakalpojumiem tiek noteikta savstarpēji vienojoties ar klientu.