Juridiskie pakalpojumi

Pakalpojuma apraksts

Uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības), kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai.

Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.

Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem.

Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

  1. gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;
  2. tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā 5 darbiniekus.

Fiziskā persona var pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā komersantu arī tad, ja nepastāv iepriekš minētie apstākļi.

Pakalpojumos ietilpst

1.Komerctiesības
Uzņēmumu dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana.
LR Komerclikums

2.Civiltiesības
Lietu tiesības un saistību tiesības.
Tiesiskie darījumi, uzņēmuma, darba, pirkuma, maiņas, piegādes, nomas un īres, dāvinājuma, aizdevuma un citu līgumu projektu izstrāde, slēgšana, līgumu izpildes uzraudzība. Klientu pārstāvība visās tiesu institūcijās.
LR Civillikums

3.Nodokļu konsultācijas
Nodokļu maksātāju tiesību un pienākumu skaidrojumi. Nodokļu plānošanas ieteikumi.
LR Likums par nodokļiem un nodevām

4.Apdrošināšana
Konsultācijas par apdrošināšanas līgumu nosacījumiem, apdrošinājuma ņēmēja tiesībām un pienākumiem. Vietējo un ārvalstu apdrošinātāju izvēles priekšnosacījumi.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums

5.Finanšu lietas
Konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos, LR banku sistēmā, kreditēšanā, finanšu līzingos, skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanā, uzticības operācijās (trasts).
LR Kredītiestāžu likums

6.Darba tiesības
Darbinieka un darba devēja interešu pārstāvība, darba līguma slēgšana, koriģēšana un pārtraukšana.
LR Darba likums

7.Maksātnespējas lietas
Juridiskā eksperta slēdziens par uzņēmuma maksātnespējas procesu. Maksātnespējas pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā. Parādnieku maksātspējas atjaunošana un kreditoru interešu aizsardzība parādnieku ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.
Satversmes tiesas likums

Maksa par juridiskajiem pakalpojumiem tiek noteikta savstarpēji vienojoties ar klientu.